Tehnički inženjering

- izrada (elektro)tehničke dokumentacije i projekata, npr. rekonstrukcije elektroenergetskih postrojenja, električne opreme i instalacija, uvođenje LED rasvjetnih tijela prema svjetlotehničkom proračunu i normativnim zahtjevima, rekonstrukcija električnih instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, zakonski zahtjevi uz analizu vanjskih (gromobranske instalacije) i unutarnjih sustava (prenaponska zaštita i galvansko izjednačavanje potencijala) za zaštitu od munja te sustava uzemljenja;

- elektroenergetsko savjetovanje te izrada studija priključenja korisnika mreža i projekata izgradnje, prema
(programskim) proračunima elektroenergetske mreže, uvođenje mjera energetske učinkovitosti prema zahtjevima tržišta;

- elektroenergetski inženjering, npr. izvođenje poslova po principu "ključ u ruke" u elektroenergetskoj djelatnosti:

 • rekonstrukcija vanjske i unutarnje rasvjete uvođenjem LED tehnologije
 • rekonstrukcija i ispitivanje vanjskih sustava zaštite od munja te uzemljivača u funkciji pogonskog i zaštitnog uzemljenja
 • popravak i ispitivanje električnih instalacija i uređaja u normalnim prostorima te zonama opasnosti (EX prostori),
 • projektno mjerenje rasvjetljenosti, mjerenje kvalitete i potrošnje električne energije;


više

Poslovni inženjering

- poslovno savjetovanje uz uvođenje Sustava upravljanja energijom, prema normi ISO 50001:2011;

- poslovno savjetovanje uz održavanje tehničkih sustava, npr. uvođenje informacijskih poslovnih sustava, izrada internih pravilnika (elektro)održavanja);

- inženjering u području protueksplozijske zaštite, npr. izrada EX-Priručnika ovlasti i korisnika te priprema za Tehničko nadgledanje EX-Agencije sve vrste opreme za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom;

- inženjering u (elektro)tehničkoj sigurnosti, npr. izrada zaštitnih izolacijskih ploča, izrada priručnika sigurnosti na radu od električne energije, provođenje označenosti prostora i uređaja te opremanje zaštitnim sredstvima postojenja korisnika, ispitivanje nužne rasvjete (sigurnosne i panik rasvjete), itd.

Napomena:

Svi dokumenti iz navednih područja mogu biti izrađeni (prilagođeni) sustavima upravljanja kvalitetom u formi radnih postupaka, uputa, zapisa itd.!

više

O nama

Od 2014. godine smo na adresi: Janka Polić Kamova 103 (ulica Spičićeva, prostor bivšeg Vulkana, sada Lumika). To je od 2015. ujedno i sjedište tvrtke, prema registaciji Trgovačkog suda (prije, Drage Šćitara 3, Rijeka).

Tvrtka ima uvedene sustave kvalitete od TÜV Nord d.o.o. Zagreb:
sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015;
sustav upravljanja energijom prema normi ISO 50001:2011!
Od Investitora utvrđena Energetska politika iziskuje realizaciju postavljenih energetskih ciljeva koji su u skladu s temeljnom djelatnosti tvrtke. Udovoljavajući pojedinačnim energetskim ciljevima, u pripremi njihove realizacije, potrebno je izraditi odgovarajuću projektnu dokumentaciju te izvesti pripreman energetska ispitivanja i mjerenja za sljedeća područja elektroenergetike:

 • pristup vršnoj snazi i potrošnji električne energije;
 • kompenzacija jalove snage;
 • izbor energetski učinkovitih uređaja (kategoriziranih u razrede ili bolje korisnosti);
 • uvođenje energetski efikasnijih rasvjetnih tijela za normalnu i nužnu rasvjetu, za vanjske i unutarnje prostore;
 • racionalan pristup korištenju energije za grijanje, hlađenje, vlastitu potrošnju, itd.
Tvrtka je ovlaštena za ispitivanja elektroenergetskih i instrumentacijskih instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, prema Tehničkom nadgledanju EX-Agencije (TN-IN).
Osim specijalističkih poslova koje navodimo u poglavlju Tehnički inženjering izvodimo sljedeće usluge:
- ispitivanje pogonskog i zaštitnog uzemljenja koje uključuje: ispitivanje napona dodira (i koraka), mjerenje otpora rasprostiranja te mjerenja iznošenja potencijala,
- ispitivanje električnih instalacija te sustava zaštite od munje (gromobranske instalacije) za normalne i EX prostore;
- pregled i projektiranje prenaponske zaštite (elektroenergetskih i komunikacijskih te računarskih (IT) uređaja);
- inženjering pristup rekonstrukciji vanjske, unutarnje i nužne rasvjete uvođenjem rasvjetnih tijela LED tehnologije,
- inženjering pristup utvrđivanja postojećeg stanja ispravnosti te projektiranje mjera za popravak, dogradnju ili rekonstrukciju električne opreme i instalacija u elektroenergetskim postrojenjima ili prostorima, uključujući i prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, prema važećim zakonskim i strukovnim zahtjevima.
- uvođenje (obnovljivih) izvora energije, npr. fotonaponske elektrane, diesel-agregata i dr.

Zaposlenici imaju ovlasti i kompetencije:
 • Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike Hrvatske komore inženjera elektrotehnike,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva,
 • Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja Hrvatske komore inženjera elektrotehnike,
 • Potvrdnice o savladanim specijalističkim znanjima iz protueksplozijske zaštite,
 • Uvjerenja o obnovi osnovnih specijalističkih znanja iz protueksplozijske zaštite uređaja i instalacija,
 • Uvjerenja o osposobljavanju ispitivača za obavljanje pregleda i ispitivanja mjera zaštite na električnim mrežama i instalacijama (ZIRS),
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za stručnjaka zaštite na radu;
više