Tehnički inženjering

Izrađujemo tehničku dokumentaciju za područja rada:
- elektroenergetska postrojenja, instalacije i oprema;
- prijenosna, distribucijska i industrijska elektroenergetska mreža;
- električna instalacija i oprema u protueksplozijskoj zaštiti;
- (elektro)tehnička sigurnost.

Profiliramo se u izradi sljedećih vrsta dokumentacije:
- Idejna rješenja (projekti);
- Elaborati i studije (tehničke analize);
- Tehnička dokumentacija izvedenog stanja.
U mogućnosti smo izraditi elektrotehničke projekte (idejni, glavni, izvedbeni) te provoditi stručni nadzor prema zahtjevima izgradnje!
Izvodimo INŽENJERING poslove i savjetujemo u područjima:
  a) Elektroenergetike:
 • tehnički i poslovni uvjeti priključenja korisnika mreža na mrežu visokog napona (prijenos)
  - izrada Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja korisnika mreže (kupca i proizvođača),
  studije Preliminarne analize mogućnosti priključenja te Idejnog projekta priključenja korisnika mreže
  na prijenosnu (110 kV) mrežu tj. rasklopnog postrojenja (TS 110/X kV) i priključnog voda (DV i/ili KB);
 • tehnički i poslovni uvjeti priključenja proizvođača na distribucijsku mrežu
  - izrada Elaborata utjecaja fotonaponskog sustava na elektroenergetsku mrežu te Elaborata podešenja zaštite FNE u spoju na distribucijsku mrežu;
 • - izrada analize postojećeg stanja vanjskih i unutranjih sustava za zaštitu od munje
  (gromobranske instalacije) te izrada projektne dokumentacije dogradnje (zamjene, popravaka), prema zahtjevima održavanja iz Tehničkog propisa (NN 87/08 i 33/10);
 • rekonstrukcija električne instalacije rasvjete uvođenjem LED rasvjetnih tijela,
  izrada svjetlotehničkog proračuna te projektno mjerenje osvjetljenosti, prema zahtjevima normama serije serije HRN EN 12464 (Svjetlo i rasvjeta – Rasvjeta radnih mjesta);
 • pregled, ispitivanje i mjerenja električne opreme i instalacija;
 • pregled, ispitivanje i mjerenja sustava zaštite od munje te sustava uzemljenja;
 • tipsko ispitivanje sklopa (razvodnih ormara niskog napona prema normi HRN EN 61439-1): ispitivanje konstrukcije opreme, zaštite od električnog udara i pstojanosti krugova zaštitnih vodiča te izolacijskih svojstava;
 • revitalizacija (pročišćavanje) ulja te preventivno održavanje razvodnih ormara niskog
  napona i energetskih transformatora (pregled te zakonska i dijagnostička ispitivanja),
 • racionalno korištenje električne energije uvođenjem energetski učinkovitih mjera te projektna razrada postavljenih ciljeva elektroenergetske učinkovitosti, izrada dokumenata u formi sukladno zahtjevima Sustava upravljanja energijom prema normi (HRN)ISO 50001:2012;
  b) Protueksplozijske zaštite:

 • otklanjanje nedostataka na električnoj i neelektričnoj opremi i instalacijama za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom;
 • izrada tzv. EX - Priručnika i sljednih dokumenata za korisnika postrojenja (u formi dokumenta kvalitete);
 • izrada pripremne tehničke dokumentacije za tehničko nadgledanje (TN) električne i neelektrične opreme
  i instalacija (prema zahtjevima EX-Agencije) do pozitivnog Tehničkog nalaza;
  c) Tehničke sigurnosti u elektroenergetskim objektima i postrojenjima
  (u skladu sa zakonskim obvezama):
 • sustavi opremljenosti zaštitnom opremom;
 • korištenje zaštitnih sredstava za rad i izrada po mjeri zaštitnih izolacijskih ploča;
 • sustavi označavanja: zabrane, opasnosti, obveze, obavjesti (informacije);
 • izrada internih Pravilnika zaštite na radu pri korištenju električne energije te sljednih radnih postupaka i uputa.